ImageVI
{{user}}

ĐỔI ĐỔI

Giao dịch bằng một cú nhấp chuột

{{L('SWAP_FORM_HISTORY')}} {{L('SWAP_FORM_HISTORY')}}
{{pair.main.in.id}}
Có sẵn: {{$bui.prettyMoneyDecimals($bui.getBalance(pair.main.in.id))}} {{pair.main.in.id}}
Giá 1 {{pair.main.in.id}} = {{$bui.prettyMoneyDecimals(price, 8)}} {{pair.main.out.id}}
{{pair.main.out.id}}
Có sẵn: {{$bui.prettyMoneyDecimals($bui.getBalance(pair.main.out.id))}} {{pair.main.out.id}}
Hoán đổi
{{user}}
trò Chuyện 24/7 Chúng tôi luôn liên lạc
BANKOFF bot
24/7

{{hellomessage}}

{{$bui.getLangId()==='RU'?L(message.name):$bui.toTranslit(L(message.name))}}

{{L(message.message)}} {{L(message.message)}}