ImageVI
{{user}}

ĐỔI ĐỔI

Подтвердите конвертацию

{{ side === SIDE_SELL ? 'Из' : 'Получить' }}
Có sẵn: {{ $bui.prettyMoneyDecimals($bui.getBalance(pair.main.in.id)) }}
{{ side === SIDE_BUY ? 'Из' : 'Получить' }}
Có sẵn: {{ $bui.prettyMoneyDecimals($bui.getBalance(pair.main.out.id)) }}
Комиссия
Комиссия отсутствует
Курс
1 {{ pair.main.in.id }} ~ {{ $bui.prettyMoneyDecimals(price, 8) }} {{ pair.main.out.id }}

Giao dịch bằng một cú nhấp chuột

{{ L('SWAP_FORM_HISTORY') }} {{ L('SWAP_FORM_HISTORY') }}
{{ pair.main.in.id }}
Có sẵn: {{ $bui.prettyMoneyDecimals($bui.getBalance(pair.main.in.id)) }} {{ pair.main.in.id }}
Giá 1 {{ pair.main.in.id }} = {{ $bui.prettyMoneyDecimals(price, 8) }} {{ pair.main.out.id }}
{{ pair.main.out.id }}
Có sẵn: {{ $bui.prettyMoneyDecimals($bui.getBalance(pair.main.out.id)) }} {{ pair.main.out.id }}
Hoán đổi
{{user}}
trò Chuyện 24/7 Chúng tôi luôn liên lạc {{L('CHAT_BTN_TOCHANGE')}} #{{change.cid}}
Trò chuyện vé Đối tác: {{change.orgName}} {{L('CHAT_BTN_TOCOMMON')}}
BANKOFF bot
24/7

{{hellomessage}}

{{$bui.getLangId()==='RU'?L(message.name):$bui.toTranslit(L(message.name))}} {{L('CHAT_USER_SUPPORT')}} ({{L('USER_TYPE_P2P_OPERATOR')}})
{{$bui.timeToDate(message.moment, 'onlydate')}} {{$bui.timeToDate(message.moment, 'timewithzone')}}

{{L(message.message)}} {{L(message.message)}}

{{L('CHAT_CLOSED')}}