ImageVI
{{user}}

đánh Giá

{{item.text}}

{{item.name}}
{{$bui.timeToDate(item.moment, 'onlydate')}}
hơn

Viết đánh giá của bạn về dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi xử lý cẩn thận tất cả các yêu cầu và lắng nghe ý kiến ​​của bạn.

Viết một xét

tôi đồng ý với chính sách
trò Chuyện 24/7 Chúng tôi luôn liên lạc {{L('CHAT_BTN_TOCHANGE')}} #{{change.cid}}
Trò chuyện vé Đối tác: {{change.orgName}} {{L('CHAT_BTN_TOCOMMON')}}
BANKOFF bot
24/7

{{hellomessage}}

{{$bui.getLangId()==='RU'?L(message.name):$bui.toTranslit(L(message.name))}} {{L('CHAT_USER_SUPPORT')}} ({{L('USER_TYPE_P2P_OPERATOR')}})
{{$bui.timeToDate(message.moment, 'onlydate')}} {{$bui.timeToDate(message.moment, 'timewithzone')}}

{{L(message.message)}} {{L(message.message)}}

{{L('CHAT_CLOSED')}}