ImageVI
{{user}}

phục hồi quyền truy cập tài khoản

Phục hồi quyền truy cập tài khoản của bạn trong phần này

{{L('RECOVERY_EMAIL')}} {{L('BTN_NEXT')}}

{{L('REG_CODE_SENT', login)}}

{{L('REG_CODE')}}

{{L('REG_RESEND')}} {{getPrettyTimer()}}

{{L('REG_BTN_CHECKCODE')}}
{{L('REG_BTN_RESEND')}} {{L('REG_BTN_CHANGEEMIAL')}}
Hãy coi chừng những kẻ lừa đảo! Không chia sẻ mã xác minh của bạn với bất kỳ ai.
Nhân viên AWEX không bao giờ hỏi hoặc cung cấp mã cho bạn.
{{L('BTN_LOGIN')}}

1) {{L('REG_FORM_NOTRECEIVED_ACTION1')}}

{{login}}

2) {{L('REG_FORM_NOTRECEIVED_ACTION2')}}

3) {{L('REG_FORM_NOTRECEIVED_ACTION3')}}

trò Chuyện 24/7 Chúng tôi luôn liên lạc {{L('CHAT_BTN_TOCHANGE')}} #{{change.cid}}
Trò chuyện vé Đối tác: {{change.orgName}} {{L('CHAT_BTN_TOCOMMON')}}
BANKOFF bot
24/7

{{hellomessage}}

{{$bui.getLangId()==='RU'?L(message.name):$bui.toTranslit(L(message.name))}} {{L('CHAT_USER_SUPPORT')}} ({{L('USER_TYPE_P2P_OPERATOR')}})
{{$bui.timeToDate(message.moment, 'onlydate')}} {{$bui.timeToDate(message.moment, 'timewithzone')}}

{{L(message.message)}} {{L(message.message)}}

{{L('CHAT_CLOSED')}}