ImageVI
{{user}}

Vali

tất Cả tài sản của mình. Thực hiện giao dịch với tiểu sử, chuyển nội bộ và hối đoái

trò Chuyện 24/7 Chúng tôi luôn liên lạc
BANKOFF bot
24/7

{{hellomessage}}

{{$bui.getLangId()==='RU'?L(message.name):$bui.toTranslit(L(message.name))}}

{{L(message.message)}} {{L(message.message)}}