ImageVI
{{user}}

Cryptoblog

Phiên bản cập nhật của trang web đã có sẵn cho mọi người dùng dịch vụ AWEX!

Chúng tôi đã ra mắt dịch vụ mua tiền điện tử bằng thẻ ngân hàng! Bây giờ thậm chí còn dễ dàng hơn để quản lý tiền của bạn.

trò Chuyện 24/7 Chúng tôi luôn liên lạc {{L('CHAT_BTN_TOCHANGE')}} #{{change.cid}}
Trò chuyện vé Đối tác: {{change.orgName}} {{L('CHAT_BTN_TOCOMMON')}}
BANKOFF bot
24/7

{{hellomessage}}

{{$bui.getLangId()==='RU'?L(message.name):$bui.toTranslit(L(message.name))}} {{L('CHAT_USER_SUPPORT')}} ({{L('USER_TYPE_P2P_OPERATOR')}})
{{$bui.timeToDate(message.moment, 'onlydate')}} {{$bui.timeToDate(message.moment, 'timewithzone')}}

{{L(message.message)}} {{L(message.message)}}

{{L('CHAT_CLOSED')}}