Chặn tạm thời

Bạn bị chặn trong khoảng thời gian từ 1 đến 10 phút


Làm thế nào điều này có thể xảy ra:

  • Bạn đã gửi yêu cầu đến máy chủ quá thường xuyên
  • Bảo ​​mật của chúng tôi đã xác định hoạt động của bạn là tự động
  • Bạn có quá nhiều tab AWEX mở cùng một lúc

Nếu bạn cho rằng đây là lỗi, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Sau khi mở khóa, bạn sẽ được tự động chuyển đến trang chính.

Đăng ký mở khóa tiếp theo: {{$bui.prettyCountdown(end+tick*0)}}

dịch vụ Hỗ trợ trong bức Điện

Làm việc trao đổi thuận tiện hơn và nhanh hơn!

Hỗ trợ